این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 7th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities

poster

Main Poster

Video news

1
2
3
4
5
6
7
8